Make your own free website on Tripod.com

Visi Sekolah

    Melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab melalui Sekolah Cemerlang.

กก

Misi Sekolah

    Melahirkan pelajar-pelajar yang terdidik, bersopan-santun, berdisiplin, bersikap positif, memberikan sumbangan terhadap masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Dan seterusnya, mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Negara, dan juga memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, memupuk nilai-nilai murni dan semangat patriotik dan seterusnya mencapai matlamat Wawasan Pendidikan dan Wawasan 2020.

Main